สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Program Acrobat
>>Download Now<<

 
 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้ :: องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้จัดทำ โครงการ  “หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกแย้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ อบต.โคกแย้และ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.โคกแย้...
 
 
     
 

5-6 มีนาคม 55 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสตรีสากลตำบลโคกแย้

กำหนดการ โครงการพัฒนาสตรีตำบลโคกแย้ เนื่องในวันสตรีสากลอำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

วันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2555

ณ ห้องประชุมตำบลโคกแย้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555

เวลา 08.3๐-09.00 น.   ลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
เวลา 09.0๐-09.15 น.   นายกฤช บุญบรรดาลชัย รองนายก อบต.โคกแย้ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตน
                             ตรัยพร้อมกล่าวเปิดงานตามโครงการพัฒนาสตรีตำบลโคกแย้  
เวลา 09.15-10.00 น.  บรรยาย หัวข้อ สตรีในฐานะวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน 2012 โดย
                             นางจันทร์เพ็ญ เหมือนเพ็ชร์ วัฒนธรรมอำเภอหนองแค
เวลา 10.00-10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00-12.15 น.   บรรยาย หัวข้อ บทบาทสตรียุค 2012” 
                             โดย - สส.กัลยา  รุ่งวิจิตรชัย ส.ส. จังหวัดสระบุรี เขต 1   
                             เสวนา หัวข้อ ผู้หญิงแนวหน้าเป็นได้อย่างไร?” 
                             โดย - สจ.พิมพ์นรี  ตันศรีวรรัตน์ ส.อบจ.สระบุรี  เขตอำเภอหนองแค  
                            - นางฉวีวรรณ โรจนะ ประธานสตรีจังหวัดสระบุรี 
                            - นางสมบัติ ภู่ขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม   
                            - นางเรียม แจ้งเจนศิลป์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหินกอง 
                            - นางผกาวรรณ ฉายากุล กำนันตำบลห้วยทราย  
                            - ตัวแทนอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอหนองแค    
เวลา 12.0๐-13.0๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.00 น.  ร่วมชมการออกร้านของกลุ่มสตรีตำบลโคกแย้ 
                            กิจกรรมภายในห้องประชุม
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555
เวลา 08.3๐-09.00 น.     ลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
เวลา09.0๐-09.3๐ น.     นายพิชัย บุญบรรดาลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ 
                              กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน
                              นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค
                              ประธานในพิธีกล่าว เปิดโครงการ สจ.พิมพ์นรี  ตันศรีวรรัตน์
                              กล่าวบทบาทหน้าที่ในการพัฒนากลุ่มสตรี     
เวลา 10.00-11.00 น.   นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค มอบเกียรติบัตรสตรี 
                             ผู้บำเพ็ญประโยชน์,สตรีดีเด่น 
เวลา 11.00-11.30 น.     มอบของที่ระลึกให้คนพิการ จำนวน 120 ชุด                 
เวลา 11.3๐-12.0๐ น.     ประธานในพิธีและคณะ เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงาน
เวลา 12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-16.00 น.     คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆในงาน อาทิเช่น  
                                -กลุ่มสตรีหมู่ที่ 1 สาธิตการทำการบูร/พวงกุญแจ 
                                -กลุ่มสตรีหมู่ที่ 2 สาธิตการประดิษฐ์หมวกจากกล่องนม
                                -กลุ่มสตรีหมู่ที่ 7,13 สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ 
                                -กลุ่มสตรีหมู่ที่ 14 สาธิตการทำขนมคุกกี้  
                                -กลุ่มสตรีหมู่ที่ 15 สาธิตการทำดอกไม้จันทน์,งานจักสาน  
                                -กลุ่มสตรีหมู่ที่ 16 สาธิตการทำพรมเช็ดเท้า
                                -กลุ่มสตรีสาธิตการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ     
เวลา  ๑6.0๐-๑6.3๐ น.   สรุปโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ                                 -กล่าวปิดงาน    

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
มาตรการในการควบคุมดูแลเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ฉีดวัคซีน dt ในประชาชนอายุ 20 - 50 ปี และ MR เข็มที่ 2 ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี
ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ และขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการห้ามฆ่าโคกระบือเพศเมีย
ประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่นบริเวณสะพานต่างระดับสระบุรี
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักหมู่ที่ 5 (เริ่มจากบ้านนายประเสริฐ คำคูณ - บ้านนางเพียง เอี่ยมพล)
ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่
ประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ได้กำหนด
ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินการร้านค้ารุกล้ำเขตทางหลวง
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ให้ผู้ประกอบการค้าแสดงราคาสินค้าและบริการ ห้ามกักตุนสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินควร
ข่าวประชาสัมพันธ์การยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
ข่าวประชาสัมพันธ์ขนส่งแจ้งการให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์ที่ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศติดตามบุคคลสูญหาย
ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศขอประทานบัตรทำเหมืองแร่
ข่าวประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ขอเชิญร่วมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักประจำปีงบประมาณ 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ณ ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากอำเภอหนองแค

หน้าที่ << 1 [2] 3 4 5 6 7 >>

 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๕ โดย Dungbhumi Co.,Ltd.