วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม) ดังนี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ทำด้วยอิงค์เจ็ทไวนิล ขนาด 1.5x3 เมตร จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 6 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อตามโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม) ดังนี้ วัตถุดิบ-อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมฯ จำนวน 36 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 6 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
เช่าชุดอุปกรณ์ (กองสวัสดิการสังคม) ดังนี้ หัวเตาแก๊ส จำนวน 1 หัว และถังแก๊ส ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู่ 6 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 011/56/0005 หมายเลขทะเบียน 85-3424 สระบุรี (กองสาธารณสุขฯ) ดังนี้ แบตเตอรี่ ขนาด 85 แอมป์ 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างทำคู่มือในการอบรม จำนวน 66 เล่ม ใส่หน้าปกพิมพ์สี กระดาษมัน เข้าปกสันอัดกาว เล่มมีขนาด A4 จำนวน 183 หน้า/เล่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ณ จังหวัดจันทบุรี (ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล (สำนักงานปลัด) ดังนี้ ป้ายไวนิล ขนาด 1.5x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ 011/56/0005 หมายเลขทะเบียน 85-3424 จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่ประจำทาง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วัน จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ณ จังหวัดจันทบุรี (ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อของที่ระลึก (สำนักงานปลัด) ดังนี้ รูปหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกรอบรูปไม้สีทองลายหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว จำนวน 5 ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ณ จังหวัดจันทบุรี (ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/64/0082 (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง