องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมโครงการในพระราชดำริ วันที่ 21 -22 กันยายน พ.ศ. 2566


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยรองนายกเขมจิรา เพ็งภาค เข้าร่วมเปิดโครงการ

- โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9

- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ 14

- โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ 14

จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม





2023-12-06
2023-12-05
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-15
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-09