องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
กองคลัง


(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสมพร โรจนะ
นางสาวอัจจิมา ศรีสว่าง นางนพพร แป้นพัฒน์
นายฉัตรมงคล อาวรกูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

นางโสภี สังขจันทร์ นางอำไพ กองพา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวศศิธร ศรีลา นางสาวโสภา อ่อนอาจ
นายมนัสวี หนูสาลี
นางสาวสุรัตน์ขนา
ชำนาญฤทธิ์
นางสาวจันจิรา ตรีผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุนายสายศ ขวัญเมือง
นางทศพร ศรีสว่าง
นางสาววชิราภรณ์ สุดสาระ
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์