องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
กองช่าง

-


ผู้อำนวยการกองช่าง

 นางสาวฐานิดา จันทร์สะ
นายปัญญา ชัยชนะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงานนายวิวัชชัย กองศรี นายกิตติ คงกิตติมานนท์ นายเอกสิทธิ์ ใหลเลื่อน นายพงศธร พิมโชติ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายนพรุจ แหยมนาค
นายคุณานนท์ สุทาดล
นายวศิน อินสระเทศ
นายธันวา ขวัญเมือง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

นายทัตธน ฟูมเฟือย
นางสาวเกษมณี ชีวิชีวิล นายพชรากร แก้วโชติ
นายพุฒิพงศ์ มะสีพันธ์
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา