องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


นายเกียรติยศ ลอยประดิษฐ์


หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง


นางบุณย์วรางค์ สุขโรจน์
ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ นามมุงคุณ
นางสาวฉัตรชนก แหยมนุด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม