องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ นามมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางอรุณ คำแหง
นางสาวสุหรรษา เตชะดี
นางสาวจิรปรียา พานนิ่ม
ครู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสุนิสา กรอกแก้ว นางสาวกรกมล ศรเชื้อ นางสาวพัชรินทร์ ถนอมพิชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ่งฤดี พันทา  นางสาวสุภาวดี เหล่าใหญ่

ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป