องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวฉัตรชนก แหยมนุด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายสมบัติ พู่แพร
นางสาวนันท์นภัส หลงฟัก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางธนาวดี สังขมงคล
นางสาวปัทมนัณท์ เพ็งมณี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
คนงานทั่วไป